வெள்ளிக்கிழமை கூட்டுப்பயிற்சியில்  ஈடுபட்டதாக   கடற்படை அறிவித்துள்ளது.

இந்த பயிற்சியின் மூலம்  தகவல் தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.

இந்திய -ரஷிய  கடற்படையினர்    கூட்டுப் பயிற்சியில்  ஈடுபட்டதாக இந்திய கடற்படை  அறிவித்துள்ளது.

  ஒத்துழைப்பு ஏற்படுத்தி  கொள்ளும்  வகையில்   கூட்டுப்பயிற்சி  ஏற்பாடு  செய்யப்படுகின்றன.

ஐஎன்எஸ்  கொச்சி  போர்க்கப்பல், ரஷ்யாவின்  போர்க்கப்பலும் இந்த பயிற்சியில்  ஈடுபட்டன.

கடல்சார்  நடவடிக்கை கடற்படை  தரப்பில்  வெளியிட்ட  செய்தியில்  கூறப்பட்டுள்ளது.